Höftledsdysplasi (HD) och patellaluxation


Av Anna-Lena Berg, Leg Veterinär, VMD


Höftledsdysplasi (HD) är en ärftlig defekt i ledskålen (i bäckenet) som innebär att ledskålen är för grund.
Höftledskulan kommer då att hamna litet utanför ledskålen, och ytorna börjar skava mot varandra, vilket leder till att brosket bryts ned.
Man graderar HD från grad 1, då bara en del av ledkulan ligger utanför, till grad 4, då hela ledhuvudet ligger utanför.

Katter lider generellt sett inte lika mycket av HD som hundar med motsvarande defekt, vilket beror på att katter är små och lätta i kroppen.
Ibland kan de dock ha svårt att hoppa, och vissa individer kan också visa smärta.

Diagnosen ställs via röntgen. Lindriga fall behöver vanligen inte åtgärdas, medan höggradiga fall kräver operation.

HD förekommer hos perser/exotic, men i vilken utsträckning är svårt att säga.

Sedan våren 2012 rekommenderar Fife/SVERAK röntgen av höftleder före första parning. Rekommendationen gäller ett antal specificerade kattraser,
däribland perser och exotic.

Det finns ett hälsoprogram för HD inom PawPeds (gäller Maine Coon och Norsk Skogkatt): Hälsoprogram för HD

Patellaluxation, eller knäskålsupphakning, innebär att knäskålen (patella) kan förskjutas över sin ledfåra antingen utåt (lateralt) eller inåt (medialt).
Patellan ligger i en ledfåra mellan lårben och underben och hålls normalt på plats i fåran av ligament.
Vid patellaluxation är fåran för grund, vilket gör att patellan blir rörlig och glider åt sidorna.

Symtomen är att katten plötsligt stannar med ena bakbenet sträckt bakåt. Den kan också ha ett avvikande rörelsemönster.

Patellaluxation kan vara medfött, och är då oftast dubbelsidigt. Ibland utvecklas patellaluxation först när ungdjuret växer till.
Det är okänt hur sjukdomen nedärvs men troligen är flera olika gener inblandade vilket gör att en viss genkombination leder till sjukdom.
Patellaluxation kan även uppstå till följd av yttre skada.
Diagnosen ställs genom att veterinären undersöker hur lätt knäskålarna kan förskjutas i sidoläge när benet sträcks bakåt.
Behandlingen är operativ, och prognosen är god om operationen görs på ett tidigt stadium.

Perser/exotic hör till de raser som drabbas av patellaluxation. Liksom i fallet med HD är det svårt att uttala sig om hur vanligt förekommande defekten är.

Sedan våren 2012 rekommenderar Fife/SVERAK kontroll av patellaluxation före första parning.
Rekommendationen gäller ett antal specificerade kattraser, däribland perser och exotic.