Stadgar


§1
Ringens namn skall vara Svenska Perser och Exotic Uppfödare i Samverkan, förkortas SPEXUS. Juridiskt är SPEXUS en ideell förening.

§2
Ringens ändamål:
* Sprida information om raserna perser och exotic
* Verka för ett ökat intresse för raserna perser och exotic
* Verka för ett ökat samarbete mellan uppfödare av perser och exotic
* Tillhandahålla lättillgänglig information om uppfödare av kattraserna perser & exotic
* Förmedla kattungar, utlåning av hanar och omplaceringar
* Propagera för sunt avelsarbete
* Verka för en god hälsostatus hos perser och exotic

§3
Medlemskap kan erhållas av alla som ställer sig bakom §2 och har erlagt medlemsavgift.
Medlemsavgifter utgår med årligt belopp som ordinarie årsmöte fastställer.

§3.1
Medlemskapet löper för närvarande från årsskifte – årsskifte, med andra ord 1 januari – 31 december, oavsett när under året man blir medlem.

§3.2
Styrelsen har rätt att utesluta medlem från klubben som ej följer §3-4.
Styrelsen skall till vederbörande skriftligt ange orsaken till uteslutningen.
Medlem som avgått, eller uteslutits, har ingen rätt att nyttja SPEXUS tillgångar, erlagda avgifter återbetalas ej.

§4
Årsmöte hålls under årets första kvartal, gärna i samband med utställning.
Kallelse kommer att skickas via e-post senast 14 dagar innan mötet samt visas på hemsidan.
Frågor väckta av medlemmar skall vara inlämnade senast en månad inför årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande avhandlas:
* Fråga om mötets behöriga utlysande.
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av två justerare tillika rösträknare att       jämte ordförande justera protokollet.
* Styrelsens verksamhetsberättelse.
* Revisionsberättelse.
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den   tid revisionen avser.
* Val av styrelsen, så att hälften väljs vartannat   år:
Ena året (jämt år):
Föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år.
Sekreterare, för en tid av två år.
Ledamot, för en tid av två år.
Andra året (ojämnt år):
Vice ordförande, för en tid av två år.
Kassör, för en tid av två år.
Varje år väljs:
Tre ledamöter till Hälsokommitte
Suppleanter i styrelsen
Två revisorer

§5
Extra årsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då minst tio (10) medlemmar, för särskilt angivet ärende, gör skriftlig framställan därom till styrelsen.

§6

Samtliga valda funktionärer med undantag av revisor respektive revisorsuppleant måste vara medlemmar.
Röstberättigad är den som har erlagt medlemsavgift aktuellt år och är fyllda 15 år. Vid årsmötet äger varje närvarande röstberättigad medlem en röst.

§7
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre (3) ordinarie ledamöter så fordrar.
Suppleanter bör närvara vid möte, men har endast rösträtt då ordinarie ledamöter ej närvarar. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst tre (3) ordinarie ledamöter är närvarande.
Samtliga beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte med endast tre (3) deltagare krävs att samtliga beslut är enhälliga.

Vid enklare beslut som kräver snabbt avgörande tas beslut via telefon eller e-post som redovisas i protokoll på kommande styrelsemöte.

§8
Varje styrelsemöte och årsmöte protokollförs. Protokollen bevaras av sekreteraren och överlämnas till nästa sekreterare vid avgång från posten.

§9
Föreningens räkenskaper avslutas per 31/12 och skall tillsammans med styrelsens verksamhetsberättelse och protokoll hållas tillgängliga för revisorn, som avger revisionsberättelse med ovan nämnda som underlag.

§10
För ändring av ringens stadgar erfordras beslut därom fattat på två (2) på varandra följande årsmöten. Beslut kan tas med enkel majoritet.

§11
För ringens upplösande erfordras att beslut därom fattas på två (2) på varandra följande årsmöten, och att i kallelsen tillkännagivits att frågan skall tas upp till behandling. Vid dessa årsmöten skall minst 75% av de röstberättigade vara eniga om beslutet.
Ringens tillgångar och handlingar och övriga tillhörigheter beslutas om på det sista årsmötet. Tillgångarna och handlingarna skall disponeras för syften som stämmer överens med ringens ändamål.