Hypertrofisk kardiomyopati (Hypertrophic cardiomyopathy = HCM)


Av Anna-Lena Berg, Leg Veterinär, VMD


Vad är HCM?

HCM är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt, och förekommer hos alla raser samt huskatter.
Sjukdomen innebär att vänster kammarvägg i hjärtat blir kraftigt förtjockad,
vilket leder till att hålrummet i kammaren blir mindre och hjärtats pumpfömåga minskar.
För att kompensera börjar hjärtat slå snabbare. Så småningom klarar hjärtat inte av att pumpa ut tillräckligt med blod.
Det blir ökat tryck bakåt i kärlsystemet, och till sist utvecklas ett lungödem (utträde av vätska i lungorna).
Katten får då svårt att andas och kan kollapsa.
Ett annat symtom som kan förekomma är förlamning i bakbenen, till följd av att tromber (blodproppar) fastnar i förgreningarna av stora kroppspulsådern.
HCM är en lömsk sjukdom på så sätt att katten kan vara helt symtomfri under lång tid, för att sedan plötsligt insjukna akut eller hittas död utan föregående symtom.


Hur diagnosticeras och behandlas HCM?

Diagnosen ställs via ultraljudsundersökning av hjärtat.
Man kan behandla med syrgas och vätskedrivande medel i det akuta skedet,
och med diverse hjärtmediciner för att sänka hjärtfrekvensen när allmäntillståndet blivit mera stabilt.
Med rätt behandling, och i de fall hjärtförstoringen inte hunnit gå så långt, kan katter med HCM leva i flera år efter diagnosen.


Vad är orsaken till HCM?

Primär HCM är en ärftlig sjukdom, vars exakta nedärvningsmönster inte är helt klarlagt.
Mycket talar för att det är fråga om ett autosomalt dominant anlag med ofullständig penetrans.
Att ett anlag är dominant betyder att det räcker med att en av föräldrarna bär på anlaget för att ungarna ska ärva det.
Med ”ofullständig penetrans” menas att de katter som bär på anlaget kan drabbas i olika hög grad, somliga mer och andra mindre.

Hos raserna Maine Coon och ragdoll har forskarna identifierat genmutationer som ligger till grund för DNA-tester.
Dessa tester är dock bara meningsfulla att göra på Maine Coon och ragdoll. Hos övriga raser, inklusive perser/exotic, är uppfödarna hänvisade till
ultraljudsundersökning för att screena sina avelsdjur.
HCM kan även uppkomma som en följd av andra sjukdomar (sekundär HCM).
Exempel på sådana sjukdomar är överfunktion av sköldkörteln (hypertyreos), diabetes och kronisk njursvikt.


Är HCM vanligt förekommande hos perser och exotic i Sverige?

Hur utbrett HCM är inom perser/exotic i Sverige idag är svårt att säga.
Försäkringsstatistik från Agria åren 1999-2006 visar att HCM under denna tidsperiod låg på en delad femte plats som dödsorsak inom rasen
(se Allmänt hälsoläge och sjukdomspanorama).
För att sätta detta i perspektiv med annan dödlighet kan nämnas att trafikolyckor låg på fjärde plats som dödsorsak.
Utöver försäkringsstatistiken finns databasen PawPeds att tillgå för uppgifter om katter som ultraljudsscannats för HCM.
Det är dock svårt att använda dessa siffror som något säkert mått på tillståndet inom rasen,
eftersom det inte har funnits något formellt hälsoprogram för perser/exotic vad gäller HCM.
Urvalet av katter som scannats kan eventuellt vara snedfördelat i jämförelse med populationen som helhet
(uppfödare som valt att scanna kan ha gjort det på grund av kända problem i vissa linjer, till exempel).
En tysk kattförening har gjort en sammanställning av PawPeds-statistik för alla raser åren 1998-2012

Som synes ligger perser/exotic högt i % jämfört med de flesta andra raser, samtidigt som det är få djur som har scannats
(endast 257 st att jämföra med > 5000 Maine Coon och > 3000 Norsk Skogkatt).
Den höga siffran kan antingen bero på en snedfördelning av katter (övervikt på individer från ”HCM-linjer”),
eller också är det fråga om en reell hög förekomst av HCM inom perser/exo-rasen.

En analys av PawPeds-data för perser/exo under perioden oktober 2005- juni 2013 som SPEXUS gjort visar följande:

Totalt antal scannade katter Normala HCM Equivocal (gråzon) HCM + Equivocal Annan hjärtdiagnos
291 232 (79.7%) 34 (11.7%) 20 (6.9%) 54 (18.6%) 5 (1.7%)

Dessa siffror ligger på ungefär samma nivå (något lägre) än siffrorna för perioden 1999-2012.
Av de 34 fallen med diagnosticerad HCM var 11 exotic och 23 perser.
I % av antal scannade exotic totalt var 13.6% HCM-positiva, medan motsvarande siffra för perser var 11.0%.


Hur ser hälsoprogrammet för HCM ut?

Den svenska Maine Coon-klubben har tillsammans med professor Jens Häggström, SLU, tagit fram rekommendationer för testning av Maine Coon.
Programmet initierades i januari 2004, och administreras sedan 2010 av PawPeds.
Samma rekommendationer gäller även för andra raser, inklusive perser/exotic.
Programmet förespråkar en första ultraljudsscanning av avelsdjur vid 1 års ålder, alternativt innan första parning.
Därefter rekommenderas förnyad scanning vid 2, 3 samt 5 års ålder.
Anledningen till att man behöver upprepa undersökningen är att HCM kan utvecklas långsamt hos vissa katter och inte visa sig förrän katten är 5 år eller äldre.


Mera detaljerade rekommendationer återfinns här

Information om hur du går tillväga för att undersöka din katt,
hur informationen läggs in i databasen och andra frågor får du svar på här